074 605 600
srinagarind.panya@gmail.com
109 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ช่องทางติดต่ออื่น:

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทดสอบประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมี และอิเล็กโตรไลท์ โดยอัตโนมัติ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนักส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้ามไปยังทูลบาร์