ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทดสอบประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมี และอิเล็กโตรไลท์ โดยอัตโนมัติ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนักส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
Facebook Comments Box
about author

สุนีพร เพชรจันทร์

suneeporn.it@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.