074 605 600
srinagarind.panya@gmail.com
109 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ช่องทางติดต่ออื่น:

ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์
พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555

นายแพทย์สุธีรวิทย์ สุขนวล
พ.ศ.2555 - พ.ศ.2561

แพทย์หญิงมันตา โชติพืช
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน

ข้ามไปยังทูลบาร์