074 605 600
srinagarind.panya@gmail.com
109 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ช่องทางติดต่ออื่น:

ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์
พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555

นายแพทย์สุธีรวิทย์ สุขนวล
พ.ศ.2555 – พ.ศ.2561

แพทย์หญิงมันตา โชติพืช
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563

แพทย์หญิงวสี หวานแก้ว
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน

ข้ามไปยังทูลบาร์