ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์
พ.ศ.2554 – พ.ศ.2555

นายแพทย์สุธีรวิทย์ สุขนวล
พ.ศ.2555 – พ.ศ.2561

แพทย์หญิงมันตา โชติพืช
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563

แพทย์หญิงวสี หวานแก้ว
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน

074-605600

Facebook Comments Box