ประกาศราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน/อาวุโส/ชำนาญการ จำนวน 1 หลัง