รายละเอียดการเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)

การเช่าเครื่อง-พร้อมน้ำยา
Facebook Comments Box
about author

พุทธชาด ชมบุญ

pingchom1602@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.