วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์(VISION)

"เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ บริการประทับใจ เจ้าหน้าที่มีความสุข"

พันธกิจ(MISSION)

๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการ(บุคลากร,การเงินและงบประมาณ,พัสดุ,รูปแบบกระบวนการ)

๒.พัฒนาโครงสร้างการบริการให้ได้มาตรฐาน

๓.จัดระบบบริการสาธารณสุข ๕ ด้านหลัก (ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะความเจ็บป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชนและระบบการคุ้มครองสุขภาพ)ให้ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม

๔.ให้บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

๕.พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร                                                        

ค่านิยมหลัก (Core Values)

MOPH (Mastery เป็นนายตนเอง, Originallity เร่งสร้างสิ่งใหม่,People Centered Approach ใส่ใจประชาชน, Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม)

Facebook Comments Box