Strict Standards: Redefining already defined constructor for class googlefonts in /home/srihospi/domains/srinagarindhosp.net/public_html/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ – Srinagarind Panyanandha Bhikkhu Hospital
074 605 600
srinagarind.panya@gmail.com
109 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ช่องทางติดต่ออื่น:

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์

โครงการคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

2. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

3. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

5. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

1. บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

2. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง

3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

3.2 บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามประกาศกระทรวงฯ

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1. หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือขายสารสนเทศของกลมบัญชีกลาง 2 โครงการ

Print screen

โครงการที่ 1 วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

2. รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)

2.1 สขร.1 เดือนตุลาคม 62

2.2 สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 62

2.3 สขร.1 เดือนธันวาคม 62

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

 2,738 total views,  4 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์