074 605 600
srinagarind.panya@gmail.com
109 ม.9 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ช่องทางติดต่ออื่น:

เอกสารหน่วยงานภายในโรงพยาบาล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

-งานพัสดุ

-งานการเงินและบัญชี

-งานซ่อมบำรุง

-งานยานพาหนะ

-งานรักษาความปลอดภัยและสวนสนาม

องค์กรแพทย์

กลุ่มการพยาบาล

-ห้องฉุกเฉิน

งานเทคนิคการแพทย์

งานรังสีการแพทย์

งานประกันสุขภาพ

ข้ามไปยังทูลบาร์