ผู้เขียน: สุนีพร เพชรจันทร์

ทดสอบประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมี และอิเล็กโตรไลท์ โดยอัตโนมัติ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนักส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้