EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

2.2 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง

2.3.1 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2.3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ

หนังสือ สธ0217/ว3001 ขอส่งประกาศสำนกปลัดฯ จัดซื้อจัดจ้าง 60

ประกาศ รพ.

 2,555 total views,  2 views today

Facebook Comments Box
about author

สุนีพร เพชรจันทร์

suneeporn.it@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.