ประวัติความเป็นมา

ตามที่จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้เสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2551 เพื่อก่อสร้าง โรงพยาบาล 30 เตียง ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ในวงเงินงบประมาณ 26,456,300 บาท แต่ปรากฎว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

ต่อมา จากการที่พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ได้มรณภาพลง คณะศิษยานุศิษย์ จึงได้ร่วมกันสานต่อปณิธานของท่านที่ได้วางไว้คือ

1. การสร้างอุโบสถกลางน้ำ จังหวัดอยุธยา

2. สร้างศูนย์สุขภาพชุมชนที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี

3. สร้างโรงพยาบาลที่อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

4. สืบสานพระธรรมทายาท

จากปณิธานดังกล่าว ในส่วนของการก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอศรีนครินทร์ คณะศิษยานุศิษย์ได้ประสานและร่วมหารือกับจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อทุกภาคส่วน ได้มีความเห็นชอบร่วมกัน โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)” โดยวัดชลประทานรังสฤษฎ์ นำโดย พระธรรมวิมลโมฬี(รุ่น  ธีรปญฺโญ ป.ธ.9) จะสนับสนุนงบประมาณสมทบและสถานที่ก่อสร้างได้รับบริจาค จาก อาจารย์เจิม-อาจารย์รัชนี สืบขจร จำนวน 35 ไร่ ติดถนนเพชรเกษม และดำเนินการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จในปี 2554

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะหนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้เป็นประธานส่งมอบอาคารโรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือโรงพยาบาลปัญญานันทภิกขุ ให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเปิดบริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนต่อไป และมีพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

 

Facebook Comments Box