Strict Standards: Redefining already defined constructor for class googlefonts in /home/srihospi/domains/srinagarindhosp.net/public_html/wp-content/plugins/wp-google-fonts/google-fonts.php on line 140
ITA 2563 – SrinagarindPanyanandhaBhikkhuHospital

ITA 2563

          1.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562

          1.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563

          1.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

          1.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

         1.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

         1.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

         1.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

         1.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

  •  

          4.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562

          4.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563

          4.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

          4.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

          4.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

          4.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

          4.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

          4.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
2) โครงการ
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมจัดทำ
แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
5) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

6) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขอ
อนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
2) โครงการ
3) รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เข้ามาร่วม
ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนิน
กิจกรรมนอกสถานที่
4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต
นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
และ Print Screen จาก Web site หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  • 1) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผย
    ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ตามข้อ 1) ถึงข้อ 9) 

          1.2 นโยบายของผู้บริหาร

           1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

           1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหทายอื่นที่เกี่ยวข้อง

            1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

            1.6 ยุทธ์ศาสตร์ของประเทศโดยรวม

            1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

            1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

            1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

            1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

            1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

          7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

          7.2 แผนการจักซื้อจัดจ้างประจำปี

          7.3 ผลการดำเนินการตามแผนกการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

          7.4 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิฐัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

          7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

Facebook Comments Box