แพทย์หญิงวสี หวานแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ)

เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย (4)
3

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
ประกาศรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
ประกาศรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ร่วมกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รวมทั้งทันตบุคลากรจากทั้งทางภาครัฐและเอกชน ออกดำเนินการโครงการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการพระราชดำริ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม…

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัช

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลศรีศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมให้ความรู้การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย, อันตรายจากการใช้ยาชุดอาการแพ้ยา และอาการข้างเคียงจากยา โดยมีการร่วมตอบคำถามและมอบของรางวัลให้แก่ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ภายใต้แนวคิดเภสัชกรร่วมใจ ห่วงใยประชาชน …