109 หมู่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง