แพทย์หญิง วสี หวานแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิกขุ)

ข้อมูลสาธารณสุข

No gift 67-200

นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2567 ลงพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) โดยมีแพทย์หญิงวสี หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีนครินทร์ร่วมต้อนรับ และนำเสนอสถานการณ์ ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ แผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ และลงตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านขัน

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
จัดกิจกรรม วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ประจำปี 2566
“มือสะอาด…อยู่ใกล้แค่เอื้อม : Clean hand are with in reach”
เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ล้างมืออย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ร่วมด้วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ปัญญานันทภิกขุและเครือข่าย ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด ณ ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566

วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รพ.ศรีนครินทร์ฯจัด พิธีทำบุญอาจาริยบูชา ๑๑๒ ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ พระธรรมวิมล โมลี ท่านเจ้าคุณรุ่น และผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน