ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

วันที่ 24- 25 สิงหาคม 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วม ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีความพร้อมในการรับมืออุบัติเหตุกลุ่มชนได้อย่างถูกต้อง …

วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปัญญานันทภิกขุทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ขอขอบพระคุณ พระครูปริยัติพุทธิวิเทศ ประธานผ้าป่าฝ่ายสงฆ์และพระเถรานุเถระทุกรูป ขอขอบพระคุณ คุณเสาวนีย์ ตันติสุนทรรักษ์ ประธานฝ่ายฆราวาส คุณเนติกรณ์ ชูเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ประธานในพิธี คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ คณะ อสม.โรงพยาบาลศรีนครินทรินทร์ฯ ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่รพ.ศรีนครินทร์ฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล…

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ร่วมด้วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ปัญญานันทภิกขุและเครือข่าย ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด ณ ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566

วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รพ.ศรีนครินทร์ฯจัด พิธีทำบุญอาจาริยบูชา ๑๑๒ ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ พระธรรมวิมล โมลี ท่านเจ้าคุณรุ่น และผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ทุกท่าน