คปสอ.ศรีนครินทร์ รับนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2567

นายอำพล เกื้อแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และคณะนิเทศงานผสมผสาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ทีมที่ 3 ลงพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) โดยมีแพทย์หญิงวสี หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีนครินทร์ร่วมต้อนรับ และนำเสนอสถานการณ์ ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่…

เปิดศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

วันที่ 29 มกราคม 2567 แพทย์หญิงวสี หวานแก้ว ผู้อำนวยการ รพ.ศรีนครินทร์ฯ เป็นประธานเปิดศูนย์ชีวาภิบาล รพ.ศรีนครินทร์ฯ ซึ่งเป็นหนี่งในนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567 เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้าย รวมทั้งผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม โดยมีนางอรสา…

โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ได้รับมอบ “เครื่องอัลตราซาวด์

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ได้รับมอบ “เครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง” มูลค่า930,000 บาท โดย พระครูปริยัติพุทธิวิเทศ คุณเสาวนีย์ ตันติสุนทรรักษ์(ห้างทองเสาวนีย์) คุณเนติกรณ์…

มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรสาธารณสุข จังหัวดพัทลุง ประจำปี 2566

สาธารณสุขพัทลุง จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566 นายแพทย์ดุษฎี คงตระกลูทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566 ในวันที่ 23 กันยายน…

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

วันที่ 24- 25 สิงหาคม 2566 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วม ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีความพร้อมในการรับมืออุบัติเหตุกลุ่มชนได้อย่างถูกต้อง …

วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปัญญานันทภิกขุทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ขอขอบพระคุณ พระครูปริยัติพุทธิวิเทศ ประธานผ้าป่าฝ่ายสงฆ์และพระเถรานุเถระทุกรูป ขอขอบพระคุณ คุณเสาวนีย์ ตันติสุนทรรักษ์ ประธานฝ่ายฆราวาส คุณเนติกรณ์ ชูเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ประธานในพิธี คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ คณะ…

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ร่วมด้วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ปัญญานันทภิกขุและเครือข่าย ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด ณ ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566

วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รพ.ศรีนครินทร์ฯจัด พิธีทำบุญอาจาริยบูชา ๑๑๒ ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ พระธรรมวิมล โมลี ท่านเจ้าคุณรุ่น และผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ฯ ทุกท่าน